Garantija

Ierobežota produkta garantija

Šī ierobežotā produkta garantija ietver visus produktus, kas tiek pārdoti ar Telsto zīmolu.Visiem Telsto produktiem, tostarp detaļām, kas tiek izmantotas visos Telsto produktos, ir garantija, kas garantē, ka tie atbildīs mūsu publicētajām specifikācijām un tiem nebūs defektu divu gadu periodā no Telsto rēķina izrakstīšanas datuma.Izņēmumi tiks veikti tikai tad, ja Telsto produkta rokasgrāmatā, lietotāja rokasgrāmatā vai jebkurā citā produkta dokumentā ir noteikts cits laika periods.

Šī garantija neattiecas uz produktu, kura iepakojums ir atvērts pirms uzstādīšanas vietā, un tā neattiecas uz produktu, kas ir bojāts vai uzrādīts ar defektu: (1) nepareizas uzstādīšanas, negadījuma rezultātā.nepārvarama vara, nepareiza izmantošana, ļaunprātīga izmantošana, piesārņojums, nepiemērota fiziskā vai darbības vide, nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrēšana vai cita ar Telsto nesaistīta kļūme;(2) izmantojot darbības, kas pārsniedz lietošanas parametrus un nosacījumus, kas norādīti Telsto izstrādājumu instrukcijās un datu lapās;(3) ar materiāliem, ko nepiegādā Telsto;(4) pārveidojot vai apkalpojot jebkuru citu, nevis Telsto vai Telsto pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.

Programmaparatūra

Programmaparatūrai, kas ir ietverta jebkurā Telsto izstrādājumā un pareizi instalēta ar jebkuru Telsto norādīto aparatūru, ir divu gadu garantija no Telsto rēķina izrakstīšanas datuma, kas garantē veiktspēju saskaņā ar Telsto publicētajām specifikācijām, ja vien atsevišķā licences līgumā nav noteikts citādi, un ievērojot tālāk norādītos ierobežojumus trešo pušu produktiem.

Līdzekļi

Telsto vienīgais un ekskluzīvais pienākums un pircēja ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis saskaņā ar šo garantiju ir Telsto salabot vai nomainīt jebkuru bojātu Telsto produktu.Telsto patur tiesības izlemt, kurus no šiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Telsto nodrošinās pircējam.Garantijas apkalpošana uz vietas netiek segta, un to sedz pircējs, ja vien Telsto nav to rakstiski pilnvarojis pirms garantijas apkalpošanas uz vietas uzsākšanas.

Pircējam ir jāinformē Telsto 30 darba dienu laikā pēc tam, kad viņš uzzināja par jebkuru negadījumu vai incidentu, kas saistīts ar Telsto produktiem.

Telsto patur tiesības vai nu pārbaudīt Telsto produktus uz vietas, vai izdot nosūtīšanas instrukcijas preces atgriešanai.Saskaņā ar Telsto apstiprinājumu, ka uz defektu attiecas šī garantija, uz salaboto vai nomainīto produktu attieksies sākotnējā divu gadu garantija atlikušajā periodā, kurā tā ir spēkā.

Izņēmumi

Pirms lietošanas pircējs nosaka Telsto produkta piemērotību viņa paredzētajam mērķim un uzņemas visus ar to saistītos riskus un atbildību.Šī garantija neattiecas uz Telsto produktiem, kas ir pakļauti nepareizai lietošanai, nolaidībai, nepareizai uzglabāšanai un apstrādei, uzstādīšanai, nejaušiem bojājumiem vai tos jebkādā veidā mainījušas personas, kas nav Telsto vai Telsto pilnvarotas personas.Šī garantija neattiecas uz trešo pušu produktiem.

Neatbilstošus produktus nedrīkst atgriezt Telsto, ja vien:
(i) Produkts nav izmantots.
(ii) Produkts tiek piegādāts tā oriģinālajā iepakojumā.
(iii) Produktam ir pievienota Telsto atgriešanas atļauja.

Atbildības ierobežojums

Telsto nekādā gadījumā nebūs atbildīgs pircējam vai trešajām personām par īpašiem, sodošiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai zaudējumiem, tostarp bez ierobežojumiem kapitāla, izmantošanas, ražošanas vai peļņas zaudējumiem, kas radušies jebkāda iemesla dēļ, pat gadījumā, ja Telsto ir informēts par šādu bojājumu vai bojājumu iespējamību.

Izņemot šajā garantijā skaidri norādītos gadījumus, Telsto nesniedz nekādas citas garantijas vai nosacījumus, tiešas vai netiešas, tostarp nekādas.netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim.Telsto atsakās no visām garantijām un nosacījumiem, kas nav norādīti šajā garantijā.